KIS Avtalen

KIS Avtalen gir kunden en total vedlikeholdsfunksjon – en lønnsom investering.
Konseptet er basert på faste serviceavtaler hvor oppdragsgiver kjenner sine
vedlikeholdskostnader.

KIS kan ta ansvar for alt fra lovbestemt sakkyndig kontroll til totalt vedlikeholdsansvar. Vedlikeholdskontrakten bygger på åpenhet og tillit.

Den gir full valgfrihet med hensyn til hvor omfattende vårt engasjement skal være.
Det er ingen låste båser, ingen kjøpsforpliktelser, kun en garanti for at vedlikeholdsinvesteringene betaler seg på den mest økonomiske og effektive måte.

Vedlikeholdskontrakten baseres på en systematisk gjennomgang av kranene og løfteutstyret med planlegging av forebyggende vedlikehold. Alt arbeid gjennomføres ifølge leverandørens anvisninger og myndighetenes krav.

Ca. 3.300 norske bedrifter har valgt KIS som samarbeidspartner.

KIS Avtalen er verdifull for deg som ønsker

God drift

Driftstilgjengelighet

Økt produktivitet

Stabil drift

Trygghet

Sikkerhet

Trygg arbeidsplass

Redusert ulykkesfrekvens

Lavere sykefravær

Godt arbeidsmiljø

Sikre løft

Økonomi

Stabile vedlikeholds-kostnader

Mindre risiko for produksjonstap

Lønnsom investering

Bedre kontroll

KIS Avtalen kjerneprodukter

Sakkyndig kontroll

Sakkyndig kontroll skal dokumentere at arbeidsutstyret er fullt forsvarlig å bruke og at arbeidsgivers plikt om å gjennomføre sakkyndig kontroll er oppfylt.

Kontroll er myndighetspålagt iht. Arbeidstilsynets forskrift om utførelse av arbeid og skal utføres av sertifisert sakkyndig virksomhet. Sakkyndig kontroll av arbeidsutstyr som nevnt i §13-1 skal iht. §13-2 og §13-3 utføres:

 • Før det tas i bruk første gang, og etter hver montering eller oppstilling på nytt sted
 • Hver 12. måned,
 • Når arbeidsutstyret ikke har vært i bruk de siste 6 måneder og det kan medføre fare for liv eller helse når det skal tas i bruk igjen
 • Når det på grunn av miljøet arbeidsutstyret er plassert i, er påkrevd med hyppigere kontroll
 • Når arbeidsutstyret har vært utsatt for betydelig overbelastning, og etter større reparasjoner eller ombygginger

Spesielt opplært og kompetansevurderte kontrollører fra KIS gjennomfører en detaljert undersøkelse med den hensikt

 • Å komme frem til en pålitelig konklusjon om sikkerhetsnivået til arbeidsutstyret. Vår kontroll omfatter:
 • Dokumentasjon som kontrollkort, sertifikater, samsvarserklæringer etc.
 • Alle deler av arbeidsutstyret som har betydning for sikkerheten og som vil være utsatt for slitasje, sprekker, skader,
  Korrosjon og lignende,
 • Funksjonskontroll (utføres med passende last på løfteinnretninger),
  Kontroll av verneinnretninger,
 • At det er etablert oppfølgingssystem for levetid, kontroll av at de instruksjoner for bruk, drift og vedlikehold som er av betydning for sikkerheten, er til stede iht. leverandørens anvisninger

Etter utført kontroll skrives et kontrollkort med en spesifikasjon over mangler i henhold til forskrifter, anmerkning av slitasjepunkter, behov for reparasjoner, samt forslag til forbedringer.

Fagkyndig kontroll

Kontrollen gjennomfører krav til arbeidsgiver i Arbeidstilsynets forskrift om utførelse av arbeid §12-3 t.o.m. §12-8 om periodisk kontroll for arbeidsutstyr som utsettes for påvirkninger som forårsaker forringelse som kan føre til farlige situasjoner.

Kvalifisert personell fra KIS med nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon iht. Arbeidstilsynets forskrift om utførelse av arbeid §12-1 og §12-2 gjennomfører en detaljert undersøkelse med den hensikt å komme frem til en pålitelig konklusjon om sikkerhetsnivået til arbeidsutstyret.

Kontrollen skal sikre:
At arbeidsutstyret er riktig installert og virker etter hensikten
At helse- og sikkerhetsvilkårene opprettholdes
At det finnes et vedlikeholdssystem som ivaretar leverandørens anvisninger
At eventuell forringelse kan påvises og avhjelpes i god tid
Etter utført kontroll skrives et kontrollkort med en spesifikasjon over mangler i henhold til forskrifter, anmerkning av
slitasjepunkter, behov for reparasjoner, samt forslag til forbedringer.

 • At arbeidsutstyret er riktig installert og virker etter hensikten
 • At helse- og sikkerhetsvilkårene opprettholdes
 • At det finnes et vedlikeholdssystem som ivaretar leverandørens anvisninger
 • At eventuell forringelse kan påvises og avhjelpes i god tid

Etter utført kontroll skrives et kontrollkort med en spesifikasjon over mangler i henhold til forskrifter, anmerkning av slitasjepunkter, behov for reparasjoner, samt forslag til forbedringer.

Forebyggende vedlikehold (FV)

Forebyggende vedlikehold skal bidra til å redusere ikke-planlagt nedetid (driftsstopp), øke levetiden og at utstyret er sikkert i bruk.
Plan for forebyggende vedlikehold utarbeides og dimensjoneres basert på utstyrets alder, tilstand, bruksområde og miljø, i samsvar med produsentens vedlikeholds instrukser.

Alt utført vedlikehold dokumenteres i FV kontrollrapport

Utskifting av slitedeler

I løpet av utstyrets levetid er det behov for utskifting av slitedeler for at utstyret skal være sikkert i bruk. Utskifting av slitedeler utføres samtidig med annet planlagt vedlikehold for å redusere kostnader og nedetid.

Utskifting av slitedeler dokumenteres i US kontrollrapport.

Reparasjon

KIS utfører korrektivt vedlikehold og reparasjoner av alle typer utstyr etter at det er påvist feil og mangler, og sørger for at utstyret igjen blir sikkert i bruk.

Andre produkter og tjenester

 • Reservedeler
 • On-call
 • Døgnservice
 • Vaktordning
 • Brukerveiledning
 • Levetidsoppfølging
 • Modernisering

.

 • Lagerhold
 • Oppfølging av avtalen
 • KIS Serviceportal
 • Risikovurdering
 • Kompetanseutvikling
 • Økonomi
 • Statistikk / Dokumentasjon / Internettilgang

Kontakt oss angående
KIS Avtalen

Kontakt oss med e-post, telefon eller kontaktskjema om du har noen spørsmål rundt KIS Avtalen.

Kontaktskjema

KIS Avtalen – En lønnsom investering

Ca. 3300 norske bedrifter har valgt KIS som samarbeidspartner.