Bærekraft er kjernevirksomheten vår

KIS Gruppen er Norges ledende aktør innen forebyggende vedlikehold og modernisering av kraner og løfteutstyr. Om lag 3300 norske bedrifter har valgt KIS som samarbeidspartner for å sikre forlenget levetid av utstyr, stabil drift og trygge arbeidsvilkår for menneskene som håndterer utstyret. Da KIS skulle revidere KIS mål og firmastrategi i 2022 var bærekraft i fokus.
Styreleder i KIS, Svein-Frode Børsting, ledet arbeidet som gikk over flere samlinger og møter i ulike deler av KIS, og som har resultert i en samlet plan: Vi har satt oss konkrete mål for å bidra til oppnåelse av FNs bærekraftsmål, sier Børsting.


Har drevet med bærekraft i mer enn 35 år
KIS er i dag etablert med verksteder og kontorer på 24 steder i Norge, og 6 steder i Nederland og har 460 ansatte. Da lederne for de norske selskapene i KIS i mai 2022 hadde strategisamling gjorde de en kartlegging av miljømessig-, sosial- og økonomisk bærekraft i KIS med mål om å definere hvordan de kunne bidra for et mer bærekraftig samfunn.
 
Da vi var samlet så vi blant annet på vårt arbeid med å sikre levetidsforlengelse på våre kunders utstyr. Ved å ta vare på utstyret slipper kundene våre å kjøpe nytt, noe som både er økonomisk bærekraftig og som sparer miljøet. Dette har vi gjort i mer enn 35 år. Bærekraft er kjernevirksomheten vår, sier Børsting.

Kartlegging av KIS´ klima- og miljøfotavtrykk og planer for å redusere disse
KIS har arbeidet med å kartlegge mulighetene for å redusere sine utslipp, energi effektivisere der det er mulig og redusere virksomhetens øvrige påvirkning på klima og miljø.
 
Våre utslipp handler primært om transport, og her er vi godt i gang med å redusere utslippene. Alle administrasjonsbilene våre går nå over til elektrisk, samt at vi har over 30 servicebiler i bestilling som også skal gå på el, sier Børsting.
 
KIS har videre sett på verkstedene og kontorene rundt om i landet med tanke på hvor godt de er isolert, samt om det er mulig å gå over til mer fornybare kilder til energi. Kildesortering er gjennomført i alle avdelingene, og bærekraftig bruk av kjemikalier er gjennomgått.
 
Vi prøver å standardisere og bruke de smøremidlene som er miljøvennlige. Vi går ikke og kjøper kjemikalier på bensinstasjonen, men bruker det som vi har godkjent i KIS. Og når vi jobber med kraner på båter til havbruksnæringen kan det gå med flere hundre liter hydraulikkolje, da foreslår vi å rense oljen der det er mulig istedenfor å skifte den, sier Børsting. Dette er med på å redusere miljøfotavtrykket.
 
Hjelper kundene med å redusere deres klima- og miljøfotavtrykk
KIS er sitt samfunnsansvar bevisst og har satt konkrete mål for å bidra til oppnåelse av FNs bærekraftsmål. Med dette hjelper KIS også kundene å nå deres mål. 

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. Les mer på FNs hjemmesider her:
htps://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal
https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal

Gjennom at vi kontrollerer kraner, og utbedrer kraner sikrer vi at disse er trygge å bruke slik at folk kommer trygt hjem, sier Børsting. Og gjennom vårt arbeid med forebyggende vedlikehold sikrer vi stabil drift for våre kunder. Utstyr som stopper opp, kan være svært kostbart. Eksempelvis visst krana på et smelteverk står så må ovnen kjøles ned og så startes opp igjen, noe som krever mye energi. Stabil drift er både økonomisk og miljømessig bærekraftig, og bidrar til at utstyret varer lengre, sier Børsting.
 
Bærekraftsmålene nummer 9: Industri, innovasjon og infrastruktur, 12: Ansvarlig forbruk og produksjon og 13: Stoppe klimaendringene er blant målene som KIS aktivt bidrar til å nå.
 
Økt kompetanse om bærekraft internt 
KIS jobber kontinuerlig med å øke kompetansen i hele KIS konsernet, og har en egen intern skole, KIS Skolen, der bærekraft er tatt inn som en del av grunnopplæringen. Her får alle en innføring i hvilken påvirkning KIS har på miljø og klima og tiltakene som er iverksatt for å sikre at denne er så lav som mulig. 
 
Når en er nyansatt i KIS så får en et ukeskurs på KIS Skolen der vi gjennomgår HMS, og selvsagt om KIS-kulturen som nå også har med bærekraft. Vi har fokus på at vi ikke går ut for å selge nytt utstyr, men at vi jobber med å vedlikehold. Før vi skifter ut noe skal vi å forlenge levetiden på utstyret. Dette går vi grundig gjennom på grunnkurset vårt, sier Børsting.

Arbeidet vårt med bærekraft har blitt veldig godt mottatt ved alle KIS kontorene. Ansatte har sagt at de synes dette er fremtidsrettet. Og det som er veldig interessant er at mange har kommet og sagt at dette har jo vi jobbet med hele tiden. Vi har bare ikke satt ord på det før.
 
Flere kvinner i KIS-konsernet
KIS satt seg mål om å få flere kvinner til å søke jobb i konsernet.
Vi har akkurat ansatt den første kvinnelige daglige lederen i KIS-konsernet, i KIS VEST. Vi har en kvinne i styret i KIS partners og vi jobber med å rekruttere kvinnelige kranteknikere. Det har vært en utfordring for oss, men vi ser nå at flere og flere kvinner tar fagutdanning innen elektronikk og strøm. Derimot er det fortsatt mangel i de tyngre fagområdene som mekanikk og platesveis. Her trenger vi nok litt drahjelp fra myndighetene også slik at det legges til rette for at kvinner vil ta slike jobber, sier Børsting. 
Vi skal fortsette å formidle at det er attraktivt å jobbe som håndverker.
 
Anstendig arbeid og økonomisk vekst
FNs bærekraftsmål nummer 8 går ut på å fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst og gode arbeidsvilkår for ansatte. KIS har siden etableringen i 1987 hatt fokus på å utvikle selskapene etter langsiktige strategier der soliditet har vært fundamentet for vekst. KIS har gode ordninger for de ansatte, samt legger til rette for lærlinger.
Det er et mål for oss å beholde våre dyktige ansatte, og en del av dette er at vi har en fornuftig lønn, sier Børsting. Vi har tariffavtaler med Fellesforbundet og med Parat. Dette er i tillegg til lokale forhandlinger. Og vi har gode pensjoner og gode forsikringsordninger i KIS som ansatte kan dra nytte av, sier han.
 
Veien videre og oppfølging av bærekraftsmålene i KIS
KIS jobber målrettet og har utarbeidet en sjekkliste der de jevnlig skal samle inn tall fra selskapene for å sikre kontinuerlig forbedring av bærekraftsmålene. Her rapporteres blant annet prosentandel kildesortert avfall som hentes fra renovasjonsleverandør, bruk av kjemikalier, antall lærlinger pr. serviceselskap, arbeid med rekruttering av kvinner og overgang til elektriske biler.
 
Arbeidet skal følges tett og vi skal i tillegg til vårt arbeid internt også involvere våre leverandører. Vi skal sikre at alle har bærekraft i sine strategier, sier Børsting, og avslutter med å lansere nye mål:
Også har vi mål om å bli Miljøfyrtårnsertifisert, avslutter han.
 
 
 
KIS satser på en grønnere, mer miljøvennlig og mer skalerbar fremtid.

https://kis.no/baerekraft/